PRODUKTY
 

ZASADY ROZLICZANIA KAUCJI

wynikające z art.10 i art.16 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U z 2001r. Nr 63, poz. 638 z póź.zm.)
1. Zakres Zasady
• ustalenie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe środków niebezpiecznych
• pobierania ww. kaucji od użytkowników, dokonujšcych zakupu środków niebezpiecznych bezpośrednio od Olicon Sp. z o.o.
• odbierania i przyjmowania od bezpośrednich nabywców odpadów opakowaniowych po opakowaniach ww. środków
2. Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe środków niebezpiecznych.
Działając na podstawie art.10 ust.1 Ustawy, Olicon Sp. z o.o. ustala kaucję na opakowania jednostkowe środków niebezpiecznych, wprowadzonych przez Olicon do obrotu na terenie Polski, w wysokości 10% ceny brutto, którą za dany środek płaci ostateczny użytkownik.
3. Zasady pobierania i zwrotu kucji przez Olicon
• W przypadku sprzedaży środków niebezpiecznych przez Olicon Sp. z o.o. bezpośrednio użytkownikowi , Olicon naliczy i pobierze kaucję w wysokości określonej w pkt 2. Z tytułu pobranej kaucji Olicon wystawi notę obciążeniową.
• Kaucja podlega zwrotowi w kwocie nominalnej z chwilą dokonania przez użytkownika zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, w stosunku do których kaucja została pobrana. Olicon Sp. z o.o. wystawi notę uznaniową.
• Termin zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, upływa po 365 dniach.
• W przypadku, gdy opakowania nie zostaną zwrócone w określonym terminie, Olicon Sp. z o.o. zatrzymuje kaucję i w terminie do 7 dni wystawi fakturę VAT, dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia przez odbiorcę odpadów opakowaniowych.
4. Zasady odbioru i przyjmowania przez Olicon Sp. z o.o. odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.
• Zgodnie z art. 10 i art.16 ust Olicon Sp. z o.o. jako importer i podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, a jednocześnie jako sprzedawca jest zobowiązany do odbioru i przyjmowania od użytkowników odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, zakupionych uprzednio od Olicon Sp. z o.o.
• Szczegółowe warunki odbioru i przyjmowania odpadów opakowaniowych, określają odrębne warunki zawarte w piśmie \"Obroty opakowaniami po substancjach niebezpiecznych.\"
5. Postanowienia końcowe.
Zasady rozliczania kaucji wchodzą w życie z dniem 1 października 2007 roku.